Ayurvedic Powders (5)

Triphala Churna | 80g

€19,00

Avipattikara Churna 80g | Powder format

€16,00

Sitopaladi Churna 80g | Herbal Powder

€16,00

Haridra Khanda Churna/Powder | 80gm

€16,00

Hingvastaka Churna 80g | Powder format

€16,00