Ayurvedic Powders (5)

Triphala Churna | 80g

€19.00

Avipattikara Churna 80g | Powder format

€16.00

Sitopaladi Churna 80g | Herbal Powder

€16.00

Haridra Khanda Churna/Powder | 80gm

€16.00

Hingvastaka Churna 80g | Powder format

€16.00